Lisans Dersleri ve İçerikleri

NEM142 Mühendislik Çizimi                                                                                                                                           (1-2-2)
Mühendislik çiziminin prensipleri, bakış ve perspektif çizimi; bağlantı, bağlama elemanları ve parça çizimi. Bilgisayar uygulamaları.

NEM143 Nükleer Mühendisliğe Giriş                                                                                                                            (2-0-2)
Enerji kaynakları, enerji teknolojisinin tarihi gelişimi, buhar enerjisi ve makinaları, içten yanmalı motorlar, güç santralleri, nükleer enerji, çağdaş enerji üretimi, alışılagelmiş enerji kaynakları, bilim ve teknolojide gelişmeler.
NEM144 Mukavemet                                                                                                                                                           (2-2-3)
Gerilme ve şekil değiştirme, çekme, basma ve kayma, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri, Mohr dairesi, ısıl gerilmeler, tensör yaklaşımı, eğilme ve burulma, ince cidarlı tüplerde gerilme analizi, yorulma, sürünme ve kırılma mekaniğine giriş.

NEM151 Programlama I                                                                                                                                                    (1-2-2)
Unix işletim sistemine giriş. Latex yazım dili, gnuplot ve diğer temel Unix yazılımları. Html, php ve mysql’e giriş. Fonksiyonel programlamada problem çözme teknikleri. C ve/veya Fortran 90 ile fonksiyonel programlamaya giriş.

NEM152 Programlama II                                                                                                                                                   (1-2-2)
Microsoft Windows ve Microsoft Ofis sistemine giriş. Nesne yönelimli programlamada problem çözme teknikleri. c++ ve/veya Java ile nesne yönelimli programlamaya giriş.

NEM201 Mühendislik Ekonomisi                                                                                                                                     (3-0-3)
Ekonomik analizin görevi ve yöntemleri, fiyat sisteminin basit modeli, rekabet ortamında arz ve talep, elastisite kavramı, tüketici ve firma dengeleri, gelir kavramı, milli gelir hesabı, makroekonomik modellerin dengesi, para ve paranın rolü, bankacılık ve finans sistemleri, hükümetlerin etkileri, uluslararası ekonomi ilişkileri.

NEM211 Mühendislik Matematiği I                                                                                                                                (3-3-4)
Çok değişkenli fonksiyonlarla diferansiyel ve integral hesap, yönlü türev, vektörel diferansiyel hesap, koordinat sistemleri, adi diferansiyel denklemler.

NEM212 Mühendislik Matematiği II                                                                                                                              (3-3-4)
Kısmi diferansiyel denklemler, Sturm-Liouville teoremi, özel fonksiyonlar, integral dönüşümler, varyasyonlar hesabı, olasılık.

NEM215 Modern Fizik                                                                                                                                                      (3-2-4)
Özel relativite, parçacıkların dalga ve dalgaların parçacık özellikleri, atomsal yapı, kuantum mekaniğine giriş, hidrojen atomu, istatistik mekaniğine giriş, katılar.

NEM216 Nükleer Fizik                                                                                                                                                       (3-2-4)
Nükleer özellikler, kuvvetler ve modeller, radyoaktif bozunma: alfa, beta, gama bozunmaları, radyasyon ölçümü, nükleer reaksiyonlar, nötron fiziği, fisyon ve füzyon, yüksek enerji fiziğine giriş.

NEM233 Elektronik Laboratuvarı                                                                                                                                   (0-4-1)
DC devreleri, sığaçlar, diyotlar, transistörler, OPAMP devreleri, mantık geçitleri, latch'ler ve flip floplar, sayaçlar.

NEM235 Nükleer Elektroniğe Giriş                                                                                                                                 (4-0-4)
Ohm yasası, Thevenin ve Norton teoremleri, RC devreleri (türev ve integral alıcılar), RC süzgeçleri (Alt geçiren ve üst geçiren), Diyotlar ve devreleri, transistorler ve devreleri, İşlemsel Yükselteçler ve devreleri (Tersleyen, terslemeyen yükselteçler, türev alıçlar, integral alıcılar), Mantık geçitleri, Bole Cebiri, Karnaugh Çizelgeleri, Flip Flop’lar, Sayaçlar, ADC ve DAC devreleri, Nükleer Elektroniğe Giriş.

NEM242 Termodinamik                                                                                                                                                    (3-2-4)
Kavramlar ve tanımlar, saf maddenin özellikleri, enerji, iş ve ısı, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu, entropi, tersinmezlik ve ekserji, güç ve soğutma çevrimleri, kimyasal termodinamiğe giriş.

NEM274 Malzeme Bilgisi                                                                                                                                                 (3-2-4)
Kristal geometrisi ve kristal özelliklere etkisi, kafes ve simetri, faz diyagramları, mikroyapı, faz dönüşümleri, genel alaşım sistemlerinin mekanik özellikleri, mikroyapının mekanik özelliklere etkisi, mukavemet arttırıcı işlemler, sertleşebilirlik, oksitlenme ve korozyon, basit ve bileşik yarı iletkenler, termoelektrik, manyetik ve süperiletken malzemeler, nükleer reaktör malzemeleri.

NEM291 Mühendislik Projesi I                                                                                                                                        (0-3-1)
Mukavemet, Modern Fizik, Elektronik veya Programlama konularında seçime bağlı olarak lisans düzeyinde bir projenin gerçekleştirilmesi.

NEM292 Mühendislik Projesi II                                                                                                                                      (0-3-1)
Termodinamik, Malzeme Bilimleri veya Programlama konularında seçime bağlı olarak lisans düzeyinde bir projenin gerçekleştirilmesi.

NEM302 Bilim Tarihi                                                                                                                                                         (3-0-3)
Batıdaki bilimsel düşüncenin kaynakları, bilim ve teknolojinin Orta Çağ ve Rönesans bağımlılığı, 16. Yüzyılın sonları ve 17. Yüzyılın aydın sosyal güç olarak bilimin doğumu, 18. Yüzyılda fiziksel ve sosyal bilimlerin gelişmesine Newtonizmin etkisi, teknoloji ve bilim arasındaki ilgiyi gösteren konular, buhar makinası, termodinamik, elektromagnetizma ve elektrik endüstrisi, ``büyük bilimin'' yükselmesi ve bilimsel topluluğun yeni sosyal sorumlulukları.

NEM321 Nükleer Reaktör Analizine Giriş I                                                                                                                (2-2-3)
Temel nikler kavramlar, radyoaktif bozunum, nükleer reaksiyonlar, fisyon, nükleer reaktör sistemleri ve yakıt çevrimleri, nötron difüzyonu ve moderasyonu, kritiklik hesaplamaları, nükleer reaktörlerin zamana bağımlı davranışları, nükleer reaktörlerde ısı üretimi ve çekilmesi, nükleer reaktörlerin ısıl tasarımı.

NEM324 Nükleer Reaktör Analizine Giriş II                                                                                                               (2-2-3)
Radyasyondan korunma, zırhlama, nokta, çizgi ve disk kaynak hesapları, gama ışıması zırhlaması, nükleer reaktör zırhlaması, radyasyon sönüm hesabı, soğutucu aktivasyonu, reaktör lisanslaması, reaktör güvenliği, kazalar, risk analizi, reaktör yer seçimi, çevre etkileri.

NEM341 Isı Aktarımı I                                                                                                                                                      (3-2-4)
Isı aktarımının temel kanunları, sürekli rejimde tek ve çok boyutlu ısı iletimi, analitik ve sayısal yöntemler, kararsız rejimde ısı iletimi, zorlanmış ve doğal taşınım, kaynama ve yoğuşma, ısı değiştirgeçleri, ışıma.

NEM342 Isı Aktarımı II                                                                                                                                                     (3-2-4)
Tek ve çift fazlı ısı değiştirgeci tasarımı, çift fazlı akışa giriş, homojen ve ayrık akış modelleri, çift fazlı akışta basınç kaybı ve ısı aktarımı, kritik ısı akısı, nükleer reaktörler ve buhar üreteçleri uygulamaları, nükleer güç santrallerinde kullanılan pompalar ve buhar türbinleri.

NEM343 Akışkanlar Mekaniği                                                                                                                                        (3-2-4)
Momentum transport mekanizması, izotermal sistemlerde momentum ve süreklilik denklemleri, sıkıştırılamayan akış, akım fonksiyonu, sürünme akışı, potansiyel akış, sınır tabaka teorisi, türbülanslı akış, sürtünme faktörleri, izotermal sistemlerin makroskopik dengeleri.

NEM351 Sayısal Yöntemler I                                                                                                                                            (3-2-4)
Lineer denklem sistemlerinin doğrudan çözümleri, hata analizi ve normlar, cebirsel özdeğer problemleri, lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri, sayısal integrasyon, ilk değer problemleri, tek basamak ve çok basamak yöntemleri, kararlılık koşulları.

NEM352 Sayısal Yöntemler II                                                                                                                                          (3-2-4)
Parabolik, hiperbolik ve eliptik kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, sonlu farklar ve sonlu elemanlar yöntemleri, kararlılık, yakınsaklık ve tutarlılık kavramları, lineer denklem sistemlerinin çözümünde iteratif yöntemler, Monte-Carlo yöntemi.

NEM391 Mühendislik Projesi III                                                                                                                                    (1-4-2)
Fisyon Reaktör Teknolojisi, Isı İletimi, Akışkanlar Mekaniği veya Sayısal Analiz konularında seçime bağlı olarak lisans düzeyinde bir projenin gerçekleştirilmesi.

NEM392 Mühendislik Projesi IV                                                                                                                                    (1-4-2)
Fisyon Reaktör Teknolojisi, Isı İletimi, Akışkanlar Mekaniği veya Sayısal Analiz konularında seçime bağlı olarak lisans düzeyinde bir projenin gerçekleştirilmesi.

NEM423 Nükleer Reaktör Analizi I                                                                                                                               (2-2-3)
Nükleer Reaktör Analizi ile ilgili kavramlara giriş, nötron transport denklemi, PN ve SN yöntemleri, transport denkleminin türetilmesi, düfüzyon terorisi uygulamaları, tek ve çok grup düfüzyon denkleminin sayısal çözümlemesi.

NEM424 Nükleer Reaktör Kontrolu                                                                                                                              (2-2-3)
Geri beslemeli sistem analizine giriş, lineer olan ve olmayan sistemlerin fonksiyonel tasviri, blok diyagramları, dinamik sistemlerin uzay-durum gösterimi, köklerin geometrik yeri ve sistemlerin frekans yanıtı, performans indisleri ve kriteri, pnömatik, hidrolik, elektronik ve elektromekanik kontrol sistemleri, nükleer reaktör uygulamaları.

NEM426 Nükleer Reaktör Analizi II                                                                                                                             (2-2-3)
Nkta kinetik denklemleri ve kinetik parametrelerinin belirlenmesi, inhour denklemi, reaktivitenin pertürbasyon formülü, reaktivite katsayıları. Reaktivite besleme mekanizmaları ve reactor dinamiği, hızlı ve yavaş nötron spektrumu hesabı ve rezonans yutucuları varlığı durumunda enerji-grup sabitlerinin hesabı, homojen karışımlar için analitik yöntemler, kor tasarımına girş ve basit kor hesabı yöntemleri, yakıt tüketimi.

NEM431 Mühendislik Yöntemleri I                                                                                                                                (1-5-3)
Nükleer radyasyonun madde ile etkileşiminin temel prensipleri, nötron, yüklü parçacıklar ve gama ışınlarının ölçümü ve enerjilerinin saptanmasında kullanılan deneysel yöntemler, reaktör teknolojisi ve radyasyon fiziği uygulamaları, sintilasyon, yarı iletken ve gazlı dedektörler ile laboratuar deneyleri, nükleer elektronik, çok-kanallı analizörler, eşzamanlama tekniği, nötron aktivasyon analizi uygulamaları.

NEM432 Mühendislik Yöntemleri II                                                                                                                               (2-5-4)
Araştırma ve eğitim reaktörünün tasarım karekteristikleri, güç kalibrasyonu, reaktivite ve reaktör periyodu ölçümü, kontrol çubuğu kalibrasyonu, aktivasyon analizi, kritik altı kütle, darbe parametreleri ve boşluk katsayısı hesabı, ısılçift kalibrasyon deneyleri, yalıtkan malzemelerin zamana bağlı ısıl iletkenliklerinin tayini, kaynak yüzeylerinin emissivitesi tayini, ısıl elektrik benzeşim, basit kirişlerin bükümü, iletken levha benzeşimi, basınç ve akış ölçümleri.

NEM445 Nükleer Reaktör Mühendisliği I                                                                                                                    (2-2-3)
PWR, BWR, HWR tipi reaktörlerin tasarım ve işletim ilkeleri, lisanslama ve güvenlik, ısıl ve hidrolik tasarım temelleri, sıcak nokta faktörleri, alt kanal analizi, kaza ve işletim geçişleri sırasında reaktör yanıtı, reaktör kazalari, acil durum kor soğutma sistemi, koruma kabı sistemleri, ileri reaktörlere giriş.

NEM446 Nükleer Reaktör Mühendisliği II                                                                                                                  (2-2-3)
Sıvı metal soğutmalı hızlı ve gaz soğutmalı reaktörlerin tasarım ve işletim ilkeleri, ısıl ve hidrolik tasarım temelleri, kaza ve işletim geçişleri sırasında reaktör yanıtı, reaktör kazaları, acil durum kor soğutma sistemi, gelişkin reactor tasarımları/kavramları.

NEM461 Nükleer Yakıt Çevrimi                                                                                                                                     (2-2-3)
Nükleer yakıt çevrimleri, uranyum yatakları, uranyum kimyası, uranyum üretimi, plutonyum ve toryum, uranyum zenginleştirilmesi, nükleer yakıt fabrikasyonu, kullanılmış nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, atık yönetimi, maliyet hesabı ve ekonomi.

NEM473 Nükleer Yakıt ve Malzemeler                                                                                                                         (2-2-3)
Yakıt elemanlarının termal davranışı, yeniden yapılanma, fisyon ürünlerinin davranışları ve dağılımları, boşluk göçü ve şişme, fisyon ürünü gazların salınması, yakıt elemanlarında gerilme analizi, reaktör malzemelerinin mekanik performansı, reaktör malzemeleri alanında yeni gelişmeler.

NEM491 Mühendislik Projesi V                                                                                                                                     (1-3-2)
Nükleer Reaktör Teknolojisi, Nükleer Yakıt ve Malzemeler, Nükleer Yakıt Çevrimi veya Nükleer Reaktör Analizi konularında seçime bağlı olarak lisans düzeyinde bir projenin gerçekleştirilmesi.

NEM492 Tasarım Çalışması                                                                                                                                            (1-7-4)
Nükleer mühendislik tasarımında güncel ve gerçek mühendislik problemlerine pratik ve yaratıcı çözümler bulmayı amaçlayan projeler.DİĞER BÖLÜMLER TARAFINDAN VERİLEN DERSLER

KİM101 Genel Kimya                                                                                      
                                                                   (3-0-3)
Kimyanın temelleri, stokiyometri, kimyasal semboller, formüller ve eşitlikler, atomik yapı, iyonik ve kovalent bağlar, asitler, bazlar, tuzlar, gazlar ve kinetik-moleküler teori, sıvılar ve katılar, çözeltiler, yükseltgenme ve indirgenme, kimyasal termodinamik, kimyasal denge, elektrokimya'ya giriş.

FİZ103 Fizik Laboratuvarı I                                                                                                                                              (0-3-1)
Ölçme ve hata, momentum ve enerjinin korunumu, akışkan dalgaları, ışığın kırılması, akım ve voltaj ölçme aletleri, Ohm kanunu, Kirşof kanunu, elektrik devreleri, manyetik alanlar, elektroliz

FİZ104 Fizik Laboratuvarı II                                                                                                                                            (0-3-1)
Momentumun korunumu, basit harmonik hareket, korunumsuz kuvvetler ve hava direnci, elastisite modülü, osiloskop, eloktromanyetik irkilim, sığalık ölçümü, ideal gaz kanunu ve gaz termometreleri, ısılçiftler, mercekler.

FİZ137 Fizik I                                                                                                                                                                      (4-0-4)
Ölçme, vektörel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, çarpışmalar, dönme dinamiği ve kinematiği, rijit cisimlerin dengesi, osilasyonlar, akışkanlar mekaniği, elastik ortamda dalgalar, ses dalgaları.

FİZ138 Fizik II                                                                                                                                                                    (4-0-4)
Isı, termodinamiğin 1. kanunu, gazların kinetik teorisi, entropi ve termodinamiğin 2. kanunu, yük ve madde, elektrik alanı, Gauss kanunu, elektrik potansiyel, sığaçlar, akım ve direnç, yüksüren kuvvet ve devreler, manyetik alan, Ampere kanunu, Faraday kanunu, geometrik optik, girişim, kırınım, ışık ve kuantum fiziği, dalgalar ve parçacıklar, nükleer fizik.

MAT123 Matematik I                                                                                                                                                         (4-2-5)
Limit, türev, integral, transandantal         fonksiyonlar,   vektörler,  matrisler,  özdeğerler ve özfonksiyonlar, vektörel fonksiyonlar.

MAT124 Matematik II                                                                                                                                                        (4-2-5)
Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev, çizgi, yüzey ve hacim integralleri, sonsuz sıralar ve seriler, kompleks değişkenli fonksiyonlar, diferansiyel denklemlere giriş.

İNG111 Dil Becerileri I                                                                                                                                                     (3-0-3)

İNG112 Dil Becerileri II                                                                                                                                                    (3-0-3)

İNG211 Akademik Yazma Becerileri I                                                                                                                          (3-0-3)

İNG212 Akademik Yazma Becerileri II                                                                                                                        (3-0-3)